!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> برخی اصطلاحات ووشو - هیئت ووشو رفسنجان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هیئت ووشو رفسنجان

Wushu

nan chuan 

 

 

گونگ بو ایستادن متمایل به جلو 
 مابو نشست پا اسبی و شی بو ایستادن پا گربه ای
تی‌چی استقرار زانو بلند
پو بو نشست اسبی روی یک پا
چی یه بو ایستادن پا ضربدری
حالتی از گونگ بو که پاها موازی است
خندن بو
هـای بو نشست سر پنجه‌ای پا
دولی بوتوما ایستادن زانو بالـا
استقرار پروانه‌ای زانو
یک پا روی زمین
دن دیه بو کووای ما نشست کشیده یک پا
چوات سینگ نشست بروی پاشنه‌ی پا
هوان چن بو چهار زانو نشستن
چی لونگ بو استقرار اژدها
چهار زانو نشستن با نفس آرام
هوان چی چن بو
لـا او ما نشستن بر روی زمین
تویی فا ضربات پا در ووشو
تن تونه ضربات پاشنه پا به جلو
دینگ تونه ضربه با تیغه پا به جلو
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
سه چو ایتونه ضربه به پهلو با تیغه
پی جی یائو ضربه با روی پا
ین خه تو ضربه با پاشنه
تن کونگ تونه حرکات پرشی
خوسانو درو از پشت
تن خای پینگ خن تعادل پا بالـا از پشت
جن تیه کشش پا از جلو
پینگ فن قلـاب کردن پا پشت
تن کونگ حرکات پرشی
شوان فنگ جا پا از خارج به داخل
تن کونگ پی ضربه پرشی به جلو
تن کونگ بای چرخش ازداخل به خارج
پن توئه دیه افت در روش جنوبی
سمبلی توئه پریدن چرخشی
شوانزی پرش پروانه ای
میخوا روش شکوفه الو
یوان روش میمون
چی سینک روش هفت ستاره
جینگ لو خط سیر انرژی در بدن
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
سین یی روش بوکس تقلیدی
داخانگ تون بیروش دستان بلند
شیائوخونگ روش کاربد سلـاح
شوای جی یائو قدرت پنهان در مبارزه
فنک خواه روش باد و آتش
چی تیان داشنگ روش بوکس میمون سلطان
باجیج چی داشنگ بوکس تقلیدی میمون
پیکواچی داشنگ بوکس تقلیدی گوریل
ایستادن بر روی یک
انگشت
بیجی چان
جی چوان چیانگ روش انگشتان نیزه
چی میفنگ روش باد به دنبال ابر
تونگ بیروش حملـات مستقیمـ دست
چون تایجی کنگ روش معمای دستان بودا
تمرینات منظمـ کار با تان
تی ان
سان چیانو
یوان چی تمرینات انرژی حقیقی
لوهان چوان دستان آهنین راهب
لیانگ چی باز کردن راه تنفس
داکوی هیسنگ دستان بلند ستاره ای
هیسیاشی ضربات پنجه‌ی مار
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
شان تونگ چی فشار دست بلندکوهستان
یون شوچی فشار دست امواج ابری
پیه شن چی فشار دست تابیده
داکواپائولو فنون ناقوس بزرگ
ضربات دست راهب به نقاط
حساس  


لوهان هسی چی پائو
ایرون پالمـ شکستن اجسام
چی سائو تمرینات آرنج چسبیده
نون موی مشت عمودی
ونک جیانگ ضربه کف دست به بالـا
دای جیانگ ضربه‌ی کف دست به پایین
هوئن سائو دفاع دایره‌هـای مچ
بون سائو دفاع آرنج به بالـا
تان سائو دفاع کف دست به بالـا
فوک سائو دفاع پیچشی دست
پک سائو دفاع با کف دست
گامـ سائو دفاع فشاری دست
فوت سائو دفاع به سمت خارج
جوت سائو دفلع انقباضی دست
بیل سائو دفاع با سر انگشتان
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
تارن سائو دفاع مچ به سمت بالـا
ابتدایی ترین تمرینات
تنفسی
اییک کان لینگ
خوئی تونه جارو بیپا
تک ما لگد اسبی
تان تک لگد نفوذی کشیده
لین بوکوئن مشت زنی کوتاه
پیگوا کوئن مشت قیچی کننده
لی گا دفاع ساعد به بالـا
وای گا دفاع ساعد به بیرون
چن نای نشستن به حالت چهار زانو
یونگ گارد
یونگ ما گارد اسب
دی جونگ حالت ایستاده آزاد
تگ لگد
جیک تک لگد از جلو
جوک تک لگد از لو
چائو تک لگد با پاشنه
دیمـ تک لگد با کف پا
پای تک لگد چکشی
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
بیوتک لگد تیغه از جلو
تان ما ایستادن
پای لین توجه
شانک شی تعظیمـ کردن
چی شی شروع کن
پای‌هـائو روش دویدن
لیانک چی تنفس دائم
یونوهسی جای مشخص
پائو استقرار
تان پی ین ضربات دست
هیسیاشی ضربه سر انگشت
تانک لـانک ضربه آخوندک
شی فو - سی فو استاد سبک
سی چوا هنر جو
سای هینگ هنرجو ارشد
سای دای ارشد کلـاس
سی فو استاد
سی کانک استاد بزرگ سبک
بخش مهم
چو فنک

ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
سه سویی وارد کردن
ون کونک با تدبیر
چوان شن روش زدن
چین پو گامـ برداشتن
تان پی ین تک ضربه با دست
یو راست
شو چپ
چی یانو جهت مختلف نیرو
یو فن گارد
هوان برگشت به حالت او لیه
چی تنفس
وو فنون
لـانک بزرگ
لوهان راهب
تانک شو روش مبارزه در شائولین
پوهو جلو آمدن
شانگ هر دو دست
شو مسابقه تمرین
زو چن جمـ شدن
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
پای روش
پو حالت
پنک جا خالی دادن
لی یو غلطیدن به عقب
آن هل دادن
داکوای بزرگ
کوای کوچک
فونک سریع
کان چویی ضربات آرنج
ین پوشیده-سیاه-سمبل
چونک مستقیم
یانگ برهنه-سفید-سمبل
چوان مستقیم
چانگ کف دست
سه چوان وارد کردن مشت
لو قلـاب کردن
لویوا چنگ زدن
تیالود قطع کردن
پنک ساطور کردن
نین چسبیدن
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
گائو خمـ کردن
لونگ اژدها
تانگ لـانگ آخوندک
پائو پلنگ
تاشنگ میمون
تاشنگ من میمون بزرگ
شی مار
هو درنا
فو ببر
کوئن مشت
یین عقاب
چائو پنجه
دائو تیغه
فو چائو پنجه ببر
بین چائو پنجه عقاب
پائو چائو پنجه پلنگ
شی سو دست مار
لونگ سائو دست اژدها
دائو سو دست برنده
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
لونگ کوئن مشت اژدها
تانگ لـانگ کوئن مشت آخوندک
تاشنگ کوئن مشت میمون
پائو کوئن مشت پلنگ
سون سائو دست باد
بوک هوک پای روش درنای سفید
بوک فوک پای روش ببر سفید
پنگ کوئن مشت‌هـای ساطوری
دائو شو شمشیر ن
جیان شو شمشیر باریک
گوئن شو چوب
چیانگ شو نیزه
نان دائو شمشیرن جنوبی
نان گوئن چوب جنوبی
تایچی جی ین شمشیر باریک تایچی
گوئن دائو شمشیر دسته بلند
سن گوئن نانجی کوسه چوبه
جوچی زنجیر
شانگ گو سلـاح عصا و حلـالی
چنتائوگونا پیچش شمشیر با ضربه
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
دفاع شمشیر به طور
دورانی ازبالـابه پایین
گوادائو
جادائو ضربه نفوذی نوک شمشیر
دفاع از پایین به بالـا
شمشیر
لیائودائو
پی دائو حرکت چکشی شمشیربه طرف
پایین
تسی جی ین ضربه نفوذی به جلو
حرکت دورانی مخالف عقربه
ساعت
جی یائوجی ین
دین جی ین ضربه نومـ به بالـا
بونگ جی ین ضربه با نوک شمشیر
ووئن خوا حرمت هشت
لو ئن گوئن ضربه دورانی چوب
دی ین گوئن ضربه نوک چوب
سائو گوئن درو کردن با چوب
بیگوئن قرار گرفتن چوب پشت سر
شوای گوئن ضربه چوب به زمین
جیائو گوئن زدن ضربه با ته چوب
لن نا حرکات دورانی
چیانگ شو اصطلـاحات مربوط به نیزه
بونگ چیانگ کج کردن نوک نیزه
جا چیانگ نفوذ نوک نیزه به جلو
ردیف تلفظ چینی معنی فارسی
ووئن چیانگ حرکت هشت
پی چیانگ حرکت چکشی نیزه
فنگ تو پشت سر
آخرین مهره‌ی ستون
فقرات
تویی کو
چان کونگ مهره وسطی روی کمر
مینگ من کمر
تی ان هسین روی پیشانی
شان کین وسط دو ا برو
آخرین مهره‌ی ستون
فقرات روی باسن
فنگ وی
چونگ چینگ تسو قفسه سینه‌ی سمت چپ
شین وو جناغ سینه
چونگ وان چهار سانت بالـای ناف
چوپوچینگ ناف
فینگ من چهار سانت زیر ناف
لوکینگ بیضه‌هـای میان پا
تان تی ان محل متعادل نیروی چی
   

 

برای دریافت فایل PDF  اصطلاحات ووشو به لینک زیر برید : 

http://s3.picofile.com/file/7636422254/Wushu.pdf.html

 

منبع : WWW.HUN-GAR.COM

نوشته شده در پنج‌شنبه 15 مهر 1389ساعت 16:10 توسط هادی و آرش و حمزه نظرات (0)


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس